Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Mače

Na temelju članka 11. stavka 3. i 4. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Mače (”Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 23/12 i 30/17) i Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Mače koju je dana 03.10.2023.g. donijelo Općinsko vijeće Općine Mače (KLASA:604-01/23-01/01, URBROJ:2140-21-03-23-02),Odbor za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

i studentima s područja Općine Mače

I.

Općina Mače u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. dodjeljuje 8 učeničkih i 8 studentskih stipendija.

Mjesečni iznos:

-učeničke stipendije iznosi 40,00 eura (301,38 kn)

-studentske stipendije iznosi 80,00 eura (602,76 kn)

II.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 01. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine za učeničke stipendije te od 01. listopada tekuće godine do 31. srpnja iduće godine za studentske stipendije.  

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Mače koji, osobno, a i njihovi roditelji ako su u braku ili samo jedan roditelj kojemu je učenik ili student povjeren na odgoj i čuvanje, posvojitelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Mače te koji su državljani Republike Hrvatske i nisu korisnici stipendije odobrene od strane Krapinsko-zagorske županije ili drugih državnih tijela.

IV.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Mače, a zainteresirani učenici i studenti ga mogu podići za vrijeme trajanja natječaja u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela ili skinuti sa web stranice Općine Mače www.opcina-mace.hr  

Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

-presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

-potvrdu škole/fakulteta o upisu na redovno školovanje s obveznim navođenjem godine školovanja i struke/studija

-presliku svjedodžbe zadnje godine završenog školovanja – za učenike i studente prve godine fakulteta, a za ostale studente viših godina studija ovjerenu potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena svih položenih ispita  iz koje je vidljiv trenutni prosjek ocjena

-dokaze o postignutim uspjesima na županijskim, državnim i svjetskim/europskim natjecanjima (u prethodnoj godini) 

-dokaz o završenom stupnju stranog jezika (u prethodnoj godini) 

-izjavu roditelja o članovima domaćinstva (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)

-službene potvrde – podatke o prihodima svih članova porodičnog domaćinstva za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva (za zaposlene: potvrda poslodavca ili isplatne liste za 6, 7, i 8. mjesec, za nezaposlene: potvrda Zavoda za zapošljavanje i potvrda porezne uprave za 6, 7 i 8 mjesec), za umirovljenike- potvrda o isplaćenoj mirovini i mirovinskim primanjima ili isplatna lista- za 6, 7 i 8 mjesec)

-ostalu dokumentaciju – službene potvrde kojima podnositelj zahtjeva dokazuje otežavajuće okolnosti mate­rijalnog položaja obitelji (djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata, djeca bez oba rodite­lja, djeca sudionika Domovinskog rata, djeca samohranog roditelja, djeca s teškoćama u razvoju u porodičnom domaćinstvu, podnositelj zahtjeva ili ostali članovi porodičnog domaćinstva kategorizirani kao osobe s posebnim potrebama, punoljetne osobe koje nemaju poslovnu sposobnost u porodičnom domaćinstvu, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju- potvrda škole)

-izjavu učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć u svrhu školovanja (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)

V.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, a zaključno do 24.10.2023. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave. Zahtjev s potrebnim prilozima dostavlja se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Općina Mače, Odbor za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija, Mače 30, 49251 Mače, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija”.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

VI.

ROK ZA OBJAVU REZULTATA

Kandidati će se izvijestiti o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava i to objavljivanjem bodovne liste na oglasnoj ploči Općine Mače i web stranici Općine Mače.

Trenutno nema komentara.