Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova Vijeća mjesnog odbora

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka. 

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama  na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

Prilikom sastavljanja kandidacijskih listi predlagatelji su dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

Trenutno nema komentara.