Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Prilikom sastavljanja kandidacijskih listi predlagatelji su dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.