OBAVIJEST- ukidanje EKO otoka

Općina Mače obavještava sve korisnike da se zbog zlouporabe ukidaju EKO otoci za selektivno odvajanje otpada. Unatoč brojnih apela na promjenu svijesti o pravilnom zbrinjavanju i razvrstavanju otpada, ponašanje neodgovornih pojedinaca je ostalo nepromijenjeno. Budući da se na eko otoke bacao otpad neodgovarajućih karakteristika (mješani, glomazni, tekstilni..) EKO otoci djelovali su kao deponij i narušavali sliku naše Općine. Općinska načelnica zahvaljuje svim mještanima koji su eko otoke koristili redovno i sukladno pravilima razvrstavanja otpada.

Mogućnosti razvrstavanja otpada nakon ukidanja EKO otoka:

  • odvajanje na kućnom pragu- miješani otpad, papir, korisni otpad- odvoz prema godišnjem planu Komunalca Konjščina
  • godišnji odvoz krupnog otpada Komunalac Konjščina
  • korištenje reciklažnog dvorišta Konjščina, Jertovec 150 C

radno vrijeme reciklažnog dvorišta:

UTORAK:   08:00 – 13:30       PAUZA: 10:00 – 10:30

PETAK:    14:00 – 20:00           PAUZA: 17:00 – 17: 30

U reciklažno dvorište se odlaže otpad prema sljedećem rasporedu opreme:

opasni komunalni otpad,  papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, građevinski otpad iz kućanstva, termometri, ostalo

  • korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta, prema rasporedu:

Za više informacija o pravilnom razvrstavanju otpada i kako selektirati otpad u reciklažnom dvorištu možete posjetiti web stranicu Komunalca Konjščina http://www.komunalac.net/Dokumenti/Reciklazna%20dvorista/pravilnik_konjscina.pdf  ili ih kontaktirati na telefon: 049/465-120, 049/465-130 ili e-mail: komunalac1@kr.htnet.hr

Lokacije dosadašnjih eko otoka biti će pod videonadzorom i uređene kao odmorišta za prolaznike i mještane, a za neodgovorne pojedince koji će i dalje na lokacije ukinutih EKO otoka bacati smeće slijede kazne.

Trenutno nema komentara.