Rekonstrukcija sportskog doma Mače

Naziv projekta:Rekonstrukcija sportskog doma Mače

Nositelj projekta: NK Gaj Mače

Kratak opis projekta: 

Predmet projekta je rekonstrukcija potkrovlja Sportskog doma Mače u naselju Mače na k.č.br. 26/14, k.o. Mače. Postojeća zgrada nalazi se u sklopu nogometnog igrališta NK Gaj Mače te služi kao prateći objekt. Zgrada se sastoji od prizemlja, kata i potkrovlja. Potkrovlje zgrade nije uređeno te se planira urediti kao jedna prostorija, a rekonstrukcija uključuje: rekonstrukciju krovišta, postavljanje gips zidanih ploča na zidove, postavljanje završnih podnih obloga na pod, izrada strujnih instalacija, ugradnju dijela PVC stolarije te izradu grijanja.

Nakon što se potkrovlje rekonstruira i dovede u stanje da je spremno za uporabu, uredit će se kao prostor za vježbanje koji će koristiti članovi NK Gaj Mače u zimskim i razdobljima kada vremenski uvjeti ne dopuštaju vježbanje na otvorenome. Prostor će također moći koristiti i ostale udruge s područja općine ukoliko će imati potrebu za time (npr. Mačanske mažoretkinje Alina i Društvo naša djeca Mače za provođenje sportskih aktivnosti s djecom). Prostor će u određeno vrijeme (koje će se naknadno odrediti) biti dostupan i ostalome stanovništvu naselja Mače.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Opći cilj projekta je stvaranje povoljnog i kvalitetnog okruženja za daljnji razvoj sporta i poticanje zdravog života – projektom se rekonstruira sportski dom koji se koristi u svrhu poticanja bavljenja sportom, profesionalno i amaterski, ali i stanovnicima nudi kvalitetan prostor za održavanje zdravog života..

Ukupna vrijednost projekta: 272.682,40 HRK
Iznos potpore: 148.250,00 HRK
Vlastita sredstva: 124.432,40 HRK

Kontakt osoba za više informacija: 

Ljiljana Trčak
049/466-075
opcina.mace@kr.t-com.hr

PROJEKT WIFI4EU

Projekt WIFI4EU je program potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u vanjskim javnim prostorima na području Općine Mače. Ovim projektom krajnji korisnici će imati pristup digitalnim oblicima komunikacije u cilju povećanja digitalne pismenosti. 

Projekt WIFI4EU je financiran sredstvima Europske unije temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF): Programa WIFI4EU. Za provedbu projekta dodijeljena su  sredstva u obliku vaučera u iznosu od 15.000,00 eura. 

Na području Općine Mače instalirana je bežična mreža WIFI4EU kojom je građanima omogućen besplatni pristup internetu na vanjskim javnim prostorima na području Općine Mače. Instalirano je deset vanjskih pristupnih točaka od čega je devet instalirano u samom centru Mača te jedna pristupna točka instalirana u Velikom Komoru. Mještani oko centra Mača i  kraj kapele sv. Benedikta mogu se „spojiti“ na besplatni internet te isti koristiti. 

Mještani se mogu „spojiti“ na besplatni Internet na mrežu WIFI4EU na jednostavan način budući da nije potrebna registracija niti unos podataka za autentifikaciju. Potrebno je samo „kliknuti“ na dostupnu mrežu WIFI4EU i prihvatiti uvjete korištenja. Nakon toga je moguće koristiti besplatni internet. 

Zeleni bregi

  .   

Naziv projekta:
Zeleni bregi KK.06.3.1.07.0019

Kratki opis projekta:
Projektom će se educirati i informirati 100% stanovnika (17.206, DZS, 2011) s područja Grada Zlatara i Općina Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica o održivom gospodarenju otpadom, o sprečavanju nastanka otpada odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Provest će se jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 14. lipnja 2018. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grada Zlatara kao korisnika sredstava.

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta je izgraditi svijest građana sa područja Grada Zlatara i Općina Mače, Marije Bistrice i Zlatar Bistrice o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište. Provedbom projekta 100% stanovništva bit će informirano i educirano o održivom gospodarenju s otpadom, provest će se jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, koje će Grad Zlatar nakon provedbe objaviti putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane JLS-a u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada. Kontinuirano će se radit s djecom predškolske i školske dobi, te mladima, koji će kroz sudjelovanje u različitim aktivnostima usvojiti pravilne navike o postupanju s otpadom. Usvojenim navikama utjecat će na druge članove obitelji i izdvojit će se pozitivnim primjerom i aktivnostima koje doprinose zajednici. Educirat će se poslovna javnost s područja obuhvata projekta o sprječavanju nastanku otpada i pravilnom odvajanju otpada na način da će zaprimiti kvalitetne informacije o mogućnostima sprječavanje nastanka otpada i odvajanju otpada, čijom primjenom će pokazati pozitivan doprinos društvu i zaštiti okoliša.

Ukupna vrijednost projekta:
645.817,36 HRK

Iznos koji sufinancira EU:
500.000,00 HRK (77,42%)

Razdoblje provedbe projekta:
svibnja 2018. – 03. siječnja 2020.

Izgradnja dječjeg vrtića Mače

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

 

 

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja 2014. – 2020., Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja“

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Izgradnja dječjeg vrtića Mače

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020
Udio sufinanciranja:
85% EU, 15% HR

 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Naziv projekta: Izgradnja dječjeg vrtića Mače
Kratki opis projekta:
Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Općini Mače
Aktivnosti koje će se provesti ovim projektom  mogu se segmentirati na:

  1. Aktivnosti upravljanja projektom (javna nabava, financijsko upravljanje projektom, administrativne aktivnosti sukladne
    zahtjevu kontrolnog tijela ),
  2. Aktivnosti vezane uz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u naselju Mače, te stručni nadzor nad projektom
  3. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

Ciljevi projekta: Projekt doprinosi ostvarivanju ciljeva navedenih u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i to pod: „Potreba 25“ , Razvoj temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 6B) Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima. Ulaganjem u izgradnju Dječjeg vrtića Mače razvija se društvena infrastruktura i na taj način stvaraju se preduvjeti za dobru kvalitetu života u ruralnom području te se istovremeno nudi atraktivan ambijent za mlade obitelji čime se doprinosi zaustavljanju depopulacije i osigurava dugoročna održivost ruralnih područja.

Rezultati projekta :
Projektom će se izgraditi Dječji vrtić kapaciteta 50 djece, u 2 vrtićke skupine i jedna mješovita jaslička skupina. Jedna prostorija vrtića predviđena je za Udrugu „Društvo naša djeca“ (koja u općini Mače djeluje od 2000. godine), obzirom da Udruga nema adekvatno rješenje za smještaj. Građevina će biti prizemna sa pripadajućim, prostorijama koje će se organizirati sukladno primjeni Državnog pedagoškog standarda Predškolskog odgoja i obrazovanja te Odredbama Prostornog plana Općine Mače a koje su neophodne za normalno funkcioniranje vrtića. Stanovnicima općine Mače omogućiti će se korištenje djelatnosti predškolskog odgoja što uključuje redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, preventivne zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske i jasličke dobi provođenjem cjelodnevnog programa usmjerenog k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta.

Ukupna vrijednost projekta:
10.595.261,88 HRK
Iznos potpore:
7.090.928,25 HRK
Udio u sufinanciranom dijelu:
85% Europska unija, 15% Republika Hrvatska
Razdoblje provedbe projekta:
21.12.2018. – 10.01.2023.
Kontakt osoba za više informacija:
Kristina Črček, dipl.oec., mob. 095 357 88 28, e-mail: consulting.project.plus@gmail.com

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.