Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

   

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 111/21 i 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 50. Statuta Općine Mače (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 05/13, 08/18, 05/20 i 05/21) načelnica Općine Mače dana 19.01.2024. godine objavljuje

JAVNI POZIV

 za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21, 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Mače koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Mače.

            Za provođenje postupka Javnog poziva posebnom odlukom načelnica Općine Mače imenovat će Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

-imaju sjedište na području Republike Hrvatske

-televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM)

-radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM)

-elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja

-uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna        Općine Mače.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

-koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna

-koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku

-koji imaju nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu ili Proračunu Općine Mače.

r. br.OSNOVNI KRITERIJI/ TEMATSKA CJELINABROJ BODOVA
1.Sadržaj programa, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja.0 – 10
2.Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području općine), usmjerenost na potrebe i interese građana s područja općine Mače i uključenost građana u predložene programske sadržaje.0 – 10
3.Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog  sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja.0 – 10
4.Doseg objava pojedinog medija (istraživanja gledanosti, slušanosti, pregledi sadržaja na internetu), tj. izvješće Google analytics za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje.0 – 10
5.Mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika: video, snimka/prilozi, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža, ostalo.0 –10
UKUPNO0 – 50

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

A) OSNOVNI KRITERIJI

B) DODATNI KRITERIJI

Dodatno će se vrednovati s maksimalno 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme i dosadašnju suradnju u sljedećim područjima:

    Mače, promocija manifestacija s području Općine Mače te informiranje o   

aktivnostima i radu udruga s područja Općine Mače

Usmjerenost programskog sadržaja na pojedinu tematsku cjelinu (pet tematskih cjelina) boduje se s maksimalno 10 bodova po tematskoj cjelini. Ako je sadržaj usmjeren na više njih svaka se tematska cjelina boduje sa do maksimalno 10 bodova i bodovi se zbrajaju te je na taj način moguće ostvariti maksimalno 50 bodova. Po dodatnim kriterijima moguće je ostvariti maksimalno 10 bodova.

Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih po dodatnim kriterijima što maksimalno može iznositi 60 bodova.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

  1. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave  ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje)
  2. Obrazac 2 –  podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje
  3. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
  4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
  5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga
  6. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije)
  7. Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje)
  8. Istraživanje slušanosti

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Mače.

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala, a nakon popunjavanja moraju biti ispisani u fizičkom obliku, potpisani i ovjereni.   

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA MAČE, MAČE 30, 49251 MAČE uz naznaku: „NE OTVARAJPrijava na javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini“

ili

osobno u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mače na adresi OPĆINA MAČE, MAČE 30, 49251 MAČE u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARAJPrijava na javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini“

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Javni poziv bit će objavljen na web stranici Općine Mače dana 19.01.2024. godine.

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Mače, tj. u razdoblju od 20.01.2024. do 29.01.2024. godine

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., III., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

VII.  DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI  FINANCIJSKIH SREDSTAVA I POTPISIVANJE UGOVORA

Odluku o odabiru ponuditelja i dodjeli financijskih sredstava donosi načelnica Općine Mače na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Načelnica Općine Mače zadržava pravo poništiti Javni poziv, odnosno ne prihvatiti ni jednu prijavu, bez obveze obrazlaganja odluke.

Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Općinom Mače Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i općine.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Mače za 2024. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv bit će objavljeni na mrežnoj stranici Općine Mače.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresu e-pošte: opcina.mace@kr.t-com.hr ili na broj telefona: 049/466-075.

                                                                                                          NAČELNICA

                                                                                                  Mladenka Mikulec Šimunec

                                                                                                         mag.ing.prosp.arch.

Trenutno nema komentara.