Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto referent- poljoprivredni redar, mjesto rada Grad Zlatar i Općina Mače

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto:

REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, mjesto rada Grad Zlatar i Općina Mače

Posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema poljoprivredne struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Osim posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu:

             -punoljetnost,

             -hrvatsko državljanstvo i

             -zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

            Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

            Osobama koje su stekle odgovarajući akademski ili stručni naziv prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju  (NN 107/07, 118/12) stečeni akademski ili stručni naziv izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom u skladu s odredbama čl. 14. toga Zakona.

            Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz uvjet da ga polože u roku od 1 godine od prijma u službu, sukladno odredbi čl. 92. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

            U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

            Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

Uz prijavu na javni natječaj (vlastoručno potpisanu) kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi: svjedodžba ili diploma,
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja),
 • uvjerenje o položenome državnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni ispit,
 • dokaz o radnom iskustvu:

a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 1 mjeseca od dana objave javnog natječaja),

b) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je kandidat/kinja obavljao/la poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

          –       dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava),

 • vlastoručno potpisanu  izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (obrazac izjave nalazi se na web stranici Grada Zlatara (www.zlatar.hr)),
 • vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu,  (obrazac izjave nalazi se na web stranici Grada Zlatara (www.zlatar.hr)).

            Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjereni preslik.

U prijavi na natječaj obvezno se navode i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se isti neće upotrijebiti u druge svrhe.

            Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

            Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

            Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (vjenčani ili rodni list ili sl.).

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom u ovom postupku. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

            Prijavom na javni natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka. Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu  Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

            S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

            Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

            Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada Zlatara, www.zlatar.hr.

   Na web stranici Grada Zlatara, www.zlatar.hr  i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere, bit će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te popis kandidata prijavljenih na javni natječaj. Kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. 

   Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu – referent – poljoprivredni redar – ne otvaraj“.

            Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom rješenja o prijmu u službu ili dostavom odluke o poništenju javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

PROČELNIK

dr. sc. Mladen Krušelj

Trenutno nema komentara.